Metoda PETO inaczej zwana Metodą Nauczania Kierowanego polega na przygotowaniu osób z niepełnosprawnością do samodzielnego i niezależnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Cel ten osiągany jest poprzez wzbudzanie w dziecku motywacji do działania, tak aby przejść do takiego poziomu funkcjonowania, który jest najbardziej optymalny dla danej jednostki, uwzględniając jej zaburzenia, a przede wszystkim możliwości.

Usprawnianie w Metodzie Peto polega przede wszystkim na:

 • kontroli postawy i ruchów lokomocyjnych;
 • koordynacji wzrokowo-ruchowo-czuciowo-słuchowej;
 • odczuwaniu własnego ciała i orientacji w przestrzeni;
 • orientacji w czasie;
 • rozwoju osobowości i kontaktów społecznych;
 • rozwoju mowy;
 • kształtowaniu umiejętności rysowania, pisania, czytania;
 • rozwoju emocjonalnym.

W nauczaniu kierowanym jest kilka ważnych, stałych aspektów, które są filarami tej metody. Zalicza się do nich:

 • osoba prowadzącego – zwana również dyrygentem, konduktorem, przewodnikiem, która stwarza przyjazną atmosferę, która zwiększa motywację dziecka, planuje proces nauczania, organizuje i kontroluje go;
 • praca w grupie – nieprzypadkowy dobór osób do grupy. Grupy te liczą od 4 do 8 osób w zależności od potrzeb dzieci;
 • mowa (rytmiczność poleceń) – wykonując ruchy, dzieci opisują to, co robią chórem, a następnie liczą do pięciu, utrzymując konkretną pozycję. Mowa i rytm mogą ułatwiać opanowanie konkretnego ruchu i go regulować;
 • program usprawniania i edukacji – wytyczanie celów krótko- i długotrwałych, przejrzyste programy dnia oraz oceny postępów półroczne i roczne;
 • wyposażenie sal – pomieszczenia wyznaczone do prowadzenia zajęć metodą Peto wyposażone są w meble o specjalnej konstrukcji. Meble te charakteryzują się szczebelkową konstrukcją, która ma prowokować uczestników zajęć do chwytu i samodzielnego utrzymywania pozycji ciała;
 • transfer – zdobyte przez dziecko umiejętności są następnie wielokrotnie wykorzystywane w innych czynnościach i sytuacjach.

Trzeba pamiętać, że warunkiem prowadzenia terapii jest rozumienie i spełnianie poleceń́ przez dziecko.