Ludwin, 02.01.2023 r.

       DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony: przedszkole.powiatleczynski.pl.

Dyrektor Przedszkola Specjalnego w Ludwinie zobowiązuje sie zapewnić dostępność swojej strony inernetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony: przedszkole@powiatleczynski.pl.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

 1) filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny: 81 531 70 01 lub mailowy: przedszkole@powiatleczynski.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu jest niemożliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszacego żądanie o tym kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie moze być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej jest niemożliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony. Po wyczerpaniu wskazanej procedury, można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.