SKARGI I WNIOSKI OBYWATELI

Problematykę przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują: Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2023 r.,
poz. 775) – Dział VIII „Skargi i wnioski” oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Prawo składania skarg/wniosków zagwarantowane jest każdemu. Można je składać
w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.
Mogą być wnoszone w jednym z poniższych sposobów:

 • pisemnie,
 • za pomocą faksu,
 • poczty elektronicznej,
 • za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP),
 • ustnie do protokołu.

Starosta, Wicestarosta lub upoważniony pracownik przyjmują interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy poniedziałek w godz. 13.00-15.15.

Godziny pracy Starostwa Powiatowego w Łęcznej:
poniedziałek – piątek: od 7:00 do 15:00, wtorek 8:00-16:00.
ePUAP: Starostwo_Leczna/SkrytkaESP

Wymagania niezbędne:

 • imię i nazwisko (nazwa),
 • adres składającego skargę/wniosek,
 • zwięzły opis treści sprawy oraz
 • podpis.
  W razie zgłoszenia ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący i przyjmujący zgłoszenie.

UWAGA: Skargi/ wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Wydziałem koordynującym i nadzorującym załatwianie skarg i wniosków jest Wydział Administracyjno-Gospodarczy Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

Adres: Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna
Telefon: 81 53-15-200
Fax: 81 752-64-64
E-mail: poczta@powiatleczynski.pl

Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca lub gdy:

 • organ nie jest właściwy do rozpatrzenia skargi/wniosku to zostanie on przekazany właściwemu organowi w ciągu 7 dni, zawiadamiając równocześnie o tym wnoszącego albo w tym terminie zostanie wnoszącemu wskazany właściwy organ;
 • skarga wpłynęła za pośrednictwem lub bezpośrednio od posła, senatora musi być rozpatrzona w ciągu 14 dni.

Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu i terminu załatwienia wniosku przysługuje prawo do złożenia skargi.